FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

 

Na tomto místě se budou postupně objevovat aktualizované FAQ dle dotazů, které průběžně vyřizujeme.

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Nejčastější dotazy k Výzvě MŮj KLUB 2019:

1. Povinné přílohy/doklady - stačí pouze dokument potvrzení o vedení bankovního účtu? To znamená, že nahraji jen to a ostatní doklady se použijí z již v minulosti dodaných?

Jak je uvedeno v bodu 9.2 a) Výzvy MŮJ KLUB 2019, žádné jiné doklady nejsou třeba. Administrátoři vše kontrolují dle Vašeho IČ ve veřejném rejstříku. V případě nejasností či nedostatečných informací ve veřejném rejstříku Vás budou kontaktovat pro doplnění některých potřebných údajů či listin.

2. Prosím o sdělení, zda musím žádat banku o vydání nového potvrzení o vedení účtu, když jsem toto potvrzení vkládal k žádosti na rok 2018. A jak je to s přikládáním kopie smlouvy nebo výpisu?

Pokud se nic nezměnilo, nemusíte vkládat nové potvrzení. Doporučujeme však důkladně zkontrolovat číslo účtu v informacích organizace a na potvrzení. Často se v tomto vyskytuje nesoulad.

3. Čestné prohlášení o bezdlužnosti - je formulář nebo vlastní formou?

Jak je uvedeno v poznámce č. 6 bodu 9.1 j) Výzvý MŮJ KLUB 2019, text čestného prohlášení je nedílnou součástí žádosti/projektu (můžete jej vidět na konci v "Náhledu projektu" - obsahuje 4 body). Text čestného prohlášení se generuje přímo do žádosti/projektu a potvrzením (podpisem a razítkem) žádosti/projektu potvrzujete také čestné prohlášení.

4. Musím nahrát výroční zprávu?

Pro projekt roku 2019 nemusíte žádnou výroční zprávu nahrávat. Výroční zprávu za rok 2017 nahráváte pouze do „Údajů o organizaci“/“Dokumenty organizace“, a to pouze v případě, že jste obdržel dotaci v Programu VIII v roce 2017 (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

5. Nemohu vytisknout formulář žádosti.

Po podání žádosti/projektu (stiskem zeleného tlačítka "Uzavřít a podat hotový projekt") se žádost/projekt zařadí mezi „PODANÉ PROJEKTY V TOMTO ROCE“. Vpravo pak pod sloupcem „Akce“ je černé tlačítko „Stáhnout pdf žádosti“. Po jejím stáhnutí ji pak můžete vytisknout.

6. Kam mám nahrát dokument s potvrzením o bankovním účtu.

Uvedený soubor se nahrává do "Dokumentů organizace" v části "Údaje o organizaci". Potvrzení o účtu pak jenom zaškrtnete v žádosti – v části "Povinné přílohy".

7. Je potřeba nahrávat nějaké nové dokumenty ohledně klubu, pokud se od loňského roku nic nezměnilo?

V části "Údaje o organizaci"/“Dokumenty organizace“ nemusíte nahrávat žádný nový soubor, pokud tam máte relevantní údaje o bankovním spojení. V žádosti nahráváte rozpočet a seznam dětí a mládeže do 23 let [viz bod 9.2 b) a c) Výzvy MŮJ KLUB 2019].

8. Prosím o kontrolu, zda máme vše v pořádku v žádosti o dotaci Můj klub 2019.

V této fázi nelze projekty/žádosti průběžně kontrolovat, a to vzhledem k obrovskému množství žádostí (předpoklad je cca 5,5 až 6 tisíc).

9. Jaké povinné dokumenty se musí odeslat v listinné podobě?

Povinné přílohy dle odst. 9.2 písm. a) až c) Výzvy MŮJ KLUB 2019 žadatel nahraje pouze do elektronického systému IS-SPORT - viz odst. 9.3 Výzvy. U tohoto bodu je pak poznámka č. 8 „Přílohy tedy nemusí být součástí listinné/elektronické podoby žádosti podávané dle bodu 10.6 této Výzvy“ (elektronickou podobou je míněno zaslání datovou zprávou).

 

 

 

Starší informace (slouží především k archivaci záležitostí týkajících se programů a výzev z rok 2018 a starších):

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova,.např. registrace.

Rychlé odkazy:

Heslo - Číslo účtu - Můj Klub - Registrace - Rejstřík trestů - Semináře - Stanovy - Údaje o organizaci - Žádost      

 

1. Registrace

1.1. Po registraci jsme nedostali registrační mail. Za jak dlouho přijde?

Systém odesílá registrační mail ihned po registraci. Pokud vám do 1 hodiny mail nepřijde, pak překontrolujte složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud ani tam nebude, napište na uživatelskou podporu na adrese http://is-sport.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/

 

1.2. Po registraci nám přišel mail bez uživatelského jména a hesla. Jak se přihlásíme do systému?

Systém odešle na zadanou registrační adresu uživatele registrační mail, ve kterém je internetový odkaz zajišťující aktivaci vašeho účtu. Je třeba přejít na tuto adresu (klikněte na tento odkaz nebo ho zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče) a tím účet aktivujete. Teprve potom vám systém zašle uživatelské jméno a heslo.

 

1.3. Na podzim jsme podávali projekt v oblasti sportu. Musíme se nyní v systému is-sport.msmt.cz znovu registrovat?

Stávající, již na podzim zaregistrovaní uživatelé se znovu registrovat nemusí. Registrace je nutná pouze pro NOVÉ žadatele.

 

2. Údaje o organizaci

2.1. Po vyplnění údajů o organizaci nevidíme příslušný dotační program. Co máme špatně?

V sekci Údaje o organizaci v kapitole Charakteristika je třeba správně nastavit položku Druh sportovního spolku. Např. pro program Můj klub 2019 je třeba mít zvolenu variantu "SK a TJ".

 

2.2. Při vyplňování údajů o organizaci mi v sekci Nastavení organizace nejde vyplnit číslo účtu organizace.

Číslo účtu by mělo mít minimálně 10 číslic, má-li číslo vašeho účtu méně, doplňte na začátku příslušný počet 0.

 

2.3. Nejdou mi odstranit dokumenty přiložené k projektu. Jaký mám zvolit postup, chci-li je nahradit správnými?

Z důvodů zachování historie jsou jednou vložené soubory v systému archivovány a nelze je smazat. Při hodnocení projektů se však přihlíží pouze k nejnověji vloženému dokumentu daného typu. Pokud tedy například vložíte znovu dokument o přidělení IČO, bude přihlíženo k naposledy vloženému dokumentu, ne k těm dřívějším.

 

2.4. V kapitole Údaje o organizaci -> Charakteristika je pole "Počet řádných členů v mezinárodní sportovní federaci". Co zde máme vyplnit, když žádné členy nemáme?

Zadejte do tohoto pole číslo 0, jinak vás systém nepustí k vyplňování žádostí. 

 

3. Žádost

3.1. Na podzim jsme vyplnili v programu V.  žádost o dotaci.  Nyní je vyhlášena mimořádná výzva na rok 2017. Musíme znovu zakládat a vyplňovat žádost?

Ano, žádost je NUTNO vyplnit znovu.

 

3.2.  Jsou v mimořádné výzvě změny v přílohách?

Nově: po vyplnění vlastní žádosti v PROGRAMU IV je NUTNO vložit v kapitole Přílohy k žádosti v systému IS -Sport

a) čestné prohlášení, kterým prohlašujete, že již dříve vložený obsah příloh se nezměnil (příloha č. 3. vyhlášení)

b) čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (příloha č. 4. a 5.vyhlášení )

c) projekt obsahující popis, měřitelné cíle, rozsah aktivit, předpokládané zdroje financování (příloha č.6.vyhlášení)

d) rozpis rozpočtu (příloha č.7.vyhlášení )

Navíc žadatelé Svaz lyžařů České republiky, Český svaz cyklistiky, Český svaz kanoistiky a Český svaz plaveckých sportů vloží do kapitoly Přílohy k žádosti údaje o členské základně (příloha č.8.vyhlášení)

Podrobnosti najdete ve Vyhlášení, článek 2. Způsob podávání žádosti.

 

3.3. Jak nahrát povinné přílohy?

V některých programech (např. IV-2 Údržba a provoz sportovních zařízení) je potřeba nahrát několik povinných příloh. Dokumenty nahrajte, pojmenujte je, a až budete mít nahrané VŠECHNY přílohy označené jako povinné, a následně je NAJEDNOU ULOŽÍTE pomocí tlačítka ULOŽIT na konci stránky.

 

3.4 Co se myslí pod Výpisem z rejstříku trestů?

Výpisem z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele - přílohou f) se myslí Výpis z rejstříku trestů právnických osob, týkající se spolku, který žádá o dotaci.

 

3.5. Mohu použít dotaci na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů trenérovi, který působí jako funkcionář?

Ano, můžete, ale musí vykázat trenérskou činnost – počet hodin, jak často trénuje, kolik dětí a mládeže, ale musí to být v té věkové kategorii, které se týká vyhlášení – věk od 6 – 23 let.

 

3.6. Jak by měl být popsán projekt a musí splnit 2 normostrany?

Řiďte se dle vyhlášení, kde projekt obsahuje – název projektu, popis projektu, cíle projektu, rozsah aktivit projektu, popis cílové skupiny a další. 2 normostrany je minimální rozsah projektu a text  projektu se vypisuje do pole „Obsahové vymezení“. Projekt musí obsahovat vše, co je důležité, aby bylo vše splněno dle vyhlášení.

 

3.7. Když jsme již vkládaly stanovy, musíme vkládat znovu?

Pokud se stanovy nezměnily, jsou tedy stejné jako vloni, tak už nemusíte nahrávat znovu.

 

3.8. Dokdy musí být podána žádost? Co je rozhodující?

Žádost musí podána nejpozději do 29. prosince 2017. Rozhodující je datum podání, tedy v případě zaslání poštou je to razítko pošty. Pozdější podání bohužel nelze prominout.

 

3.9. Výpis z veřejného spolkového rejstříku stačí z justice.cz?

Ano, stačí výpis z justice.cz. Tento výpis je brán jako originál.

 

3.10. V části PROJEKTY se mi nezobrazuje možnost "Založit nový projekt"

Jednotilivé programy jsou určeny určitým druhům organizací. Druh organizace je potřeba nastavit v části Údaje o organizaci => Charakteristika. V poli "Druh sportovního spolku" je pak nutné vybrat jednu z možností. Následně se v části Projekty zobrazí možnost založit projekt v tom programu, do kterého se Vaše organizace kvalifikuje.

 

3.1.1. Dotazy k podávání žádosti v rámci programu Můj Klub

 

3.1.1.1 Jaké jsou náležitosti projektu? Jak se má projekt jmenovat, co má popis obsahovat?

Projekt musí ze zákona obsahovat: název projektu, popis projektu, cíle projektu, rozsah aktivit projektu, popis cílové skupiny, harmonogram projektu a předpokládané zdroje financování projektu. Projekt vepište jednoduše do Obsahového vymezení v rámci vyplňování žádosti v systému IS.SPORT

3.1.1.2 Jaký výpis z rejstříku trestů mám zajistit?

Výpis z rejstříku trestů právnických osob, o který lze žádat přes Czech POINT.

(Info.: Czech Point na základě žádosti, zasílá prostřednictvím datové schránky výpis z rejstříků trestů právnických osob zdarma).

3.1.1.3 Náležitosti rozpočtu a příjmy projektu - jak vyplňovat, co kam psát, co uvádět do příjmů?

Rozpočet se vyplňuje přímo do povinné přílohy, kterou je tabulka excelu. Do příjmu uvádějte příjmy rozpočtu, pokud žádné nemáte, uveďte nulu. Do příjmů projektu uveďte také příjmy,  se kterými počítáte ve výdajích projektu.

3.1.1.4 Registrace žadatele do IS-Sportu - může být uvedena i jiná kontaktní osoba, než statutár?

Ano, jedná se o kontaktní osobu za žadatele.

3.1.1.5 Může být kontaktní adresa jiná než adresa sídla spolku?

Ano, může. Na kontaktní adresu Vám bude zasláno případně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, proto je nutné ji uvádět, je-li odlišná.

3.1.1.6 Je nutná finanční spoluúčast žadatele o dotaci?

Není, je možné udělení dotace až do výše 100% rozpočtových nákladů.

3.1.1.7 Přílohy k žádosti – e) Čestné prohlášení o bezdlužnosti – stačí pouze vyplnit toto prohlášení?

Ano stačí, není třeba dokládat jednotlivá potvrzení od institucí (finanční úřad apod.).

3.1.1.8 Osobní údaje – je nutné a popřípadě jakým způsobem – dokládat souhlasy se zpracováním OÚ?

Není nutné dokládat souhlasy ke zpracování osobních údajů. Ve vyhlášení je napsáno, že osobní údaje poskytované žadateli MŠMT při podání žádosti o dotaci musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů, tj. zpracovávané se souhlasem subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců uděleným pro účely předání těchto údajů MŠMT. Mít souhlas s poskytováním osobních údajů je povinností žadatele, a to dle zákona.

3.1.1.9 Na co všechno lze či nelze dotace použít?

Veškeré informace jsou ve vyhlášení programu MŮJ KLUB, prosím o jeho nastudování.

3.1.1.10 Jakým způsobem přikládat k žádosti požadavek dle bodu 2, odstavce 3, písmene e) údaje o organizaci?

Tyto informace jsou součástí žádosti, kterou vyplňujete skrze IS.SPORT. Dané náležitosti jsou součástí kapitoly Majetková struktura, kde požadované informace vyplníte ve třech podkapitolách. V první podkapitole je nutno uvést všechny osoby (fyzické či právnické), které jednají jménem organizace. V druhé kapitole je nutno vypsat všechny právnické či fyzické osoby, které mají podíl v dané organizaci (spolku) Ve třetí kapitole je nutno uvést, v jakých dalších právnických osobách má organizace (spolek) dále podíl. Pokud neexistují osoby dle kapitoly dvě a tři, uvede žadatel, že takové osoby neexistují.

3.1.1.11 Jaký jmenný seznam mám přikládat? Všech členů či jen dětí?

Přikládá se jmenný seznam dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let.

3.1.1.12 Mohu použít dotaci na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů trenérovi, který působí jako funkcionář?

Ano, můžete, ale musí vykázat trenérskou činnost – počet hodin, jak často trénuje, kolik dětí a mládeže, ale musí to být v té věkové kategorii, které se týká vyhlášení – věk od 6 do 23 let.

3.1.1.13 Jak by měl být popsán projekt a musí splnit 2 normostrany?

Řiďte se dle vyhlášení, kde projekt obsahuje – název projektu, popis projektu, cíle projektu, rozsah aktivit projektu, popis cílové skupiny a další. 2 normostrany je minimální rozsah projektu a text  projektu se vypisuje do pole „Obsahové vymezení“. Projekt musí obsahovat vše, co je důležité, aby bylo vše splněno dle vyhlášení.

3.1.1.14 Když jsme již vkládaly stanovy, musíme vkládat znovu?

Pokud se stanovy nezměnily, jsou tedy stejné jako vloni, tak už nemusíte nahrávat znovu.

3.1.1.15 Které přílohy se posílají i v písemné podobě?

Žádost v písemné podobě musí obsahovat originály příloh a), c), e), f), tedy výpis z veřejného spolkového rejstříku, potvrzení o vedení BÚ, čestné prohlášení (viz Příloha č. 1) a výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele – jedná se o výpis z rejstříku trestů právnické osoby tedy spolku, který žádá o dotaci.

3.1.1.16 Dokdy musí být podána žádost? Co je rozhodující?

Žádost musí podána nejpozději do 29. prosince 2017. Rozhodující je datum podání, tedy v případě zaslání poštou je to razítko pošty. Pozdější podání bohužel nelze prominout.

3.1.1.17 Výpis z veřejného spolkového rejstříku stačí z justice.cz?

Ano, stačí výpis z justice.cz. Tento výpis je brán jako originál.

3.1.1.18 Jak je myšleno 6 soutěží?

Soutěže řízené svazem nebo krajským svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině příslušného svazu (svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.) Jednou soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách). Podmínkou je 6 takovýchto dnů v roce 2017. Soutěží tedy není myšlena „liga“ – dlouhodobá soutěž jedné věkové kategorie apod.

3.1.1.19 Kritériem pro věcné hodnocení je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní kategorie:

I) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 1x týdně (koeficient 1,0) – roč. 1995 - 2012

II) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 2x týdně

a) věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2,0) – roč. nar. 2008 – 2012

b) věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3,0) – roč. nar. 2002 – 2007

c) věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2,0) – roč. nar. 1995 – 2001 

III) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, které pořádá sportovní svaz, za rok

a) věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4,0) – roč. nar. 2008 – 2012

b) věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6,0) – roč. nar. 2002 – 2007

c) věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4,0) – roč. nar. 1995 – 2001 

 

4. Semináře k dotačnímu řízení

4.1. Budou se konat pro žadatele informační semináře? Pokud ano, kde se můžeme přihlásit?

Ano, počítáme se semináři, termíny se průběžně zveřejňují na stránkách msmt.cz.