Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

IS pro mimořádnou výzvu je spuštěn

IS-sport je ode dneška do 9.6.2017 spuštěn. 

Žadatelé ze sportovních svazů mohou podávat žádosti v programu 5. Podrobnější informace najdete v záložce METODIKA.

Aktualizovali jsme sekci Často kladené dotazy, před vyplňováním si je pečlivě přečtěte.

V případě dotazů využijte formulář POTŘEBUJI POMOC.

dne 2.6.2017

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v programu č. VIII.

V návaznosti na vyhlášení neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019 a z důvodu velkého množství zájemců, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu č. VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, který je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže do 15. 12. 2016, 24:00 hodin.

Viz zpráva na stránkách MŠMT

dne 30.11.2016

Podání žádosti

Žádosti o poskytnutí dotace v programech č. I. – X. musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen.

Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky: vidaawt ) nebo doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva s žádostí musí být označena slovy „Dotace  - ". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt podává.

V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016.

Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším poštovním razítkem nebude brán zřetel.

Kompletní informace zde

dne 29.11.2016

Náležitosti žádosti

Elektronická forma žádosti (v systému IS-SPORT) musí obsahovat:

-vyplněný profil organizace včetně příloh, kterými jsou:

-aktuální stanovy (Pozn. –platí i pro žadatele, které mají s MŠMT uzavřené Memorandum o dlouhodobé spolupráci), registrační název uvedený v žádosti o dotaci musí být shodný s názvem uvedeným ve stanovách,

-potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce),

-výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce),

-řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok. Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích,

-vyplněnou žádost, která obsahuje i projekt,

-součástí žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity,

-seznam konečných příjemců pro program IV,

-jmenný seznam členů pro Program VIII.

 

Listinná forma žádosti o dotaci musí obsahovat:

-žádost o dotaci, která automaticky obsahuje i projekt, vytištěnou ze systému IS-SPORT, opatřenou podpisem statutárního orgánu.

 

dne 22.11.2016

Spuštění IS pro žadatele

 

Informační systém byl spuštěn v souladu s vyhlášením níže uvedených programů.

Sledujte a řiďte se informacemi MŠMT, které najdete na internetových stránkách MŠMT zde

V tomto informačním systému bude možné podat žádost v programech:

  • Program I - Sportovní reprezentace
  • Program II - Sportovně talentovaná mládež
  • Program III - Činnost sportovních organizací
  • Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
  • Program V - Činnost sportovních svazů
  • Program VI - Významné sportovní akce
  • Program VII - Zdravotně postižení sportovci
  • Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech
  • Program IX - Organizace školního sportu
  • Program X - Projekty pro sportování veřejnosti
dne 21.9.2016

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy