Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Otevření výzev REPRE 2019 a TALENT 2019

Výzva REPRE 2019 byla otevřena.

Všechny zásadní materiály najdete zde.

Výzva TALENT 2019 byla otevřena.

Všechny zásadní materiály najdete zde.

dne 30.11.2018

Vyúčtování programů a výzev za rok 2018

Formuláře k vyúčtování včetně metodických pokynů byly na webu MŠMT zveřejněny v pátek dne 16. listopadu 2018.

Termín pro odeslání dokumentů vyúčtování je v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací 15. února 2019.

Manuál pro vyúčtování naleznete zde.

Přílohu č. 1 Vyúčtování dotace za rok 2018 naleznete zde.

Přílohu č. 2 Vyúčtování dotace za rok 2018 naleznete zde.

Přílohu č. 3 vyúčtování dotace za rok 2018 naleznete zde.

Pozn.: v IS-SPORT byly nastaveny stavy "Potřeba vložit vyúčtování" u programu Sportovní reprezentace 2018, Talent 2018, Můj klub 2018, programů pro ZPS a ve výzvách Organizace sportu.

dne 30.11.2018

Otevření výzev SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR na rok 2019

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR na rok 2019 byly otevřeny. Kliknutím na název této aktuality se zobrazí podrobnosti.

dne 26.10.2018

Upozornění pro žadatele o dotaci z výzvy Můj klub 2019

1. V "Údajích o organizaci" v části "Nastavení organizace" bylo nově vloženo pole "ID datové schránky". Toto pole je nutno vyplnit, a to i v případě že DS nemáte (viz pomocný popisek u tohoto pole).

2. V "Údajích o organizaci" v části "Charakteristika" je třeba nastavit z rolovacího seznamu "Druh sportovního spolku" položku "SK a TJ". Jinak Vám systém neumožní založit projekt MŮJ KLUB 2019.

Další informace naleznete v části "FAQ - často kladené dotazy" po stisknutí tlačítka "Nápověda" vpravo nahoře.

dne 10.10.2018

Výzvy VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE a MŮJ KLUB 2019 byly otevřeny

Dne 27.9.2018 byla vyhlášena výzva MŮJ KLUB 2019. Text vyhlášené výzvy naleznete zde. Uzávěrka podávání žádostí/projektů je dne 31.10.2018.

Přílohu č. 1 Rozpočet naleznete zde

Přílohu č. 2 Avízo vratky naleznete zde.

Kalkulačku MŮJ KLUB naleznete zde.

Dne 27.9.2018 byla vyhlášena výzva VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE pro rok 2019. Text vyhlášené výzvy naleznete zde. Uzávěrka podávání žádostí/projektů je dne 31.10.2018.

Přílohu č. 1 Formulář avíza nalezneze zde.

Přílohu č. 2 Finanční limity naleznete zde.

Přílohu č. 3 Rozpis rozpočtu neleznete zde.

dne 8.10.2018

Program ORGANIZACE SPORTU

Dne 21. března 2018 byl zveřejněn dodatek k Výzvě č. 9 (naleznete zde).

Dne 7. března 2018 byly zveřejněny dodatky k Výzvám č. 2, č. 3 a č. 4 (naleznete zde) a k Výzvám č. 2, č. 5, č. 6 a č. 7 (naleznete zde).

Vyhlášení dalších dvou Výzev programu naleznete zde (Výzva č. 8) zde (Výzva č. 9).

IS pro podávání žádostí/projektů v rámci obou Výzev byl dne 14. března 2018 aktivován.

Upozornění: oprávnění žadatelé jsou v obou případech sportovní svazy.

Uzávěrka přijímání žádostí/projektů je stanovena na 6. dubna 2018.

dne 14.3.2018

Program ORGANIZACE SPORTU

Podávání žádostí v Programu ORGANIZACE SPORTU na období roku 2018 bylo v IS otevřeno.

Vyhlášení programu (obsahuje 7 Výzev) naleznete na této adrese

dne 23.2.2018

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

Na základě rozhodnutí MŠMT byl termín pro podávání žádostí v programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE prodloužen do 29.12.2017.

dne 21.12.2017

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PROGRAMU MŮJ KLUB

Seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí týkajících se programu Můj Klub zobrazíte po kliknutí zde.

Kompletní přehled Často kladených otázek naleznete zde

dne 13.12.2017

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Termín pro podávání žádostí v programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR je prodloužen na 29.12.2017

dne 12.12.2017

Otevření programu Můj klub pro žadatele

Podávání žádostí v neinvestičním programu státní podpory Můj klub na období roku 2018 bylo v IS otevřeno.
Všechny zásadní materiály najdete
na této adrese

dne 8.12.2017

Otevření programů Sportovní reprezentace ČR a Talent

Program Sportovní reprezentace ČR byl otevřen.

Všechny zásadní materiály najdete na této adrese.

Program Talent byl otevřen.

Všechny zásadní materiály najdete na této adrese.

dne 5.12.2017

Vyúčtování Programu VIII za rok 2017

Z technických důvodů bude vkládání vyúčtování v IS.SPORTu možné až od pátku 8. prosince 2017.

Tabulky a manuál žadatelé najdou zde

dne 1.12.2017

Program Sportování bez bariér (ZPS)

Vyhlášení neinvestičního programu státní podpory Sportování bez bariér na období roku 2018 (ZPS) bylo zveřejněno. Všechny zásadní materiály najdete na této adrese.

dne 27.11.2017

Program Významné sportovní akce

Vyhlášení neinvestičního programu státní podpory Významných sportovních akcí na období roku 2018 (VSA) bylo zveřejněno. Všechny zásadní materiály najdete na této adrese.

dne 24.11.2017

Prodloužení podávání žádostí do Programu IV-2

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se prodlužuje termín podávání žádostí do Programu IV-2 do 23. října 2017. Podrobnosti naleznete zde

dne 17.10.2017

Otevření Programu IV

Dne 4.10.2017 se otevírá informační systém pro podávání žádostí v Programu IV. Podrobné informace naleznete zde: Vyhlášení programu IV

PROGRAM IV-2 NENÍ URČEN PRO SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

PROGRAM JE URČEN PRO SPOLKY S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ NA ÚDRŽBU A PROVOZ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ ŽADATELE NEBO POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

dne 4.10.2017

IS pro mimořádnou výzvu je spuštěn

IS-sport je ode dneška do 9.6.2017 spuštěn. 

Žadatelé ze sportovních svazů mohou podávat žádosti v programu 5. Podrobnější informace najdete v záložce METODIKA.

Aktualizovali jsme sekci Často kladené dotazy, před vyplňováním si je pečlivě přečtěte.

V případě dotazů využijte formulář POTŘEBUJI POMOC.

dne 2.6.2017

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v programu č. VIII.

V návaznosti na vyhlášení neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019 a z důvodu velkého množství zájemců, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu č. VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, který je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže do 15. 12. 2016, 24:00 hodin.

Viz zpráva na stránkách MŠMT

dne 30.11.2016

Podání žádosti

Žádosti o poskytnutí dotace v programech č. I. – X. musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen.

Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky: vidaawt ) nebo doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva s žádostí musí být označena slovy „Dotace  - ". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt podává.

V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016.

Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším poštovním razítkem nebude brán zřetel.

Kompletní informace zde

dne 29.11.2016

Náležitosti žádosti

Elektronická forma žádosti (v systému IS-SPORT) musí obsahovat:

-vyplněný profil organizace včetně příloh, kterými jsou:

-aktuální stanovy (Pozn. –platí i pro žadatele, které mají s MŠMT uzavřené Memorandum o dlouhodobé spolupráci), registrační název uvedený v žádosti o dotaci musí být shodný s názvem uvedeným ve stanovách,

-potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce),

-výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce),

-řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok. Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích,

-vyplněnou žádost, která obsahuje i projekt,

-součástí žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity,

-seznam konečných příjemců pro program IV,

-jmenný seznam členů pro Program VIII.

 

Listinná forma žádosti o dotaci musí obsahovat:

-žádost o dotaci, která automaticky obsahuje i projekt, vytištěnou ze systému IS-SPORT, opatřenou podpisem statutárního orgánu.

 

dne 22.11.2016

Spuštění IS pro žadatele

 

Informační systém byl spuštěn v souladu s vyhlášením níže uvedených programů.

Sledujte a řiďte se informacemi MŠMT, které najdete na internetových stránkách MŠMT zde

V tomto informačním systému bude možné podat žádost v programech:

  • Program I - Sportovní reprezentace
  • Program II - Sportovně talentovaná mládež
  • Program III - Činnost sportovních organizací
  • Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
  • Program V - Činnost sportovních svazů
  • Program VI - Významné sportovní akce
  • Program VII - Zdravotně postižení sportovci
  • Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech
  • Program IX - Organizace školního sportu
  • Program X - Projekty pro sportování veřejnosti
dne 21.9.2016

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy